วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประวัตินายก๊อง

สวัสดีครับกระผมนายศิโรจน์ ปั้นทองคำ (ก๊อง)
เกิดวันี่ 5 ต.ค. .................
ที่ อยู่ 188 ม.1
ต.สวนผึ้ง
อ. สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี
70180
E-mail starsodafire@hotmail.com
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เครือข่ายการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแง่มุมที่ข้าพเจ้าสนใจคือ

เครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษาที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อนำระบบเครือข่ายการเรียนรู้เข้ามาใช้กับระบบการศึกษา
ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายใน วงการศึกษา ทั้งในด้านรูป
แบบการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน ดังนี้
1.1 รูปแบบการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนเป็นหลักในการแสวงหา
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้นจาก แหล่งสารสนเทศต่างๆ ทั่วโลก และจากสื่อหลากหลาย
ประเภทนอกเหนือจากหนังสือ รวมทั้งสามารถเลือกเวลาและ สถานที่ในการศึกษาได้เอง
และสามารถเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญที่สนใจในการปรึกษาขอคำแนะนำได้
โดยผ่านระบบเทคโนโลยี ซึ่งต่างจากระบบเดิมที่เน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิงโครนัส
คือ มีการจัดตารางสอน วิชาเรียน และกำหนดสถานที่เรียนไว้ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรภายในโรงเรียนอย่างเต็มที่
1.2 บทบาทของผู้สอน จากระบบเดิมที่เน้นให้ครูเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียน
การสอนเปลี่ยนไปสู่ระบบที่ครู เป็นเพียงผู้ชี้แนะหรือเป็นที่ปรึกษาในสาขาวิชาที่สอนโดยผ่าน
ทางเครือข่าย ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องค้นหาวิธีการสอนใหม่ๆ ข้อมูล และ อุปกรณ์เพื่อนำมาใช้
ในการสอนอยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดย
ผ่านระบบ เครือข่าย
1.3 บทบาทของผู้เรียน เปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมที่นักเรียนเป็นเพียงผู้รับฟัง และ
ปฏิบัติตามคำสั่งของครูไม่มีโอกาส แสดงความคิดเห็นมากนัก รับฟังความรู้ความคิดเห็นจาก
ครูเป็นหลัก ไปสู่ระบบที่นักเรียนต้องเป็นผู้แสวงหาด้วยตนเอง ต้องกระตือรือร้น และตื่นตัว
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของวิทยาการ และสนองต่อความต้องการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้มากขึ้น โดยมีครูเป็นเพียงที่ปรึกษา แนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้า
1.4 บทบาทของการเรียนการสอน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
โดยเฉพาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดช่องทางไปสู่แหล่ง
ความรู้ต่างๆ ได้ทั่วโลก
1.5 ห้องเรียน สำหรับผู้สอน ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ แสดงภาพ วิดีโอโปรเจคเตอร์ เชื่อมเข้าสู่ระบบเครือข่าย
และระบบอินเทอร์เน็ต
1.6 ศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เป็นสถานที่ที่ผู้เรียนสามารถใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ ค้นคว้า เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในสถาบันการศึกษา
รวมทั้งสามารถใช้ผ่านโมเด็มจากบ้านของผู้เรียนเข้าสู่ เครือข่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง
1.7 ฐานบริการข้อมูลการเรียน เป็นที่เก็บข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่
อยู่ในรูปของตัวอักษร รูปภาพ และเสียง ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาประกอบด้วย
1.7.1 ฐานบริการเว็บ จัดเก็บข้อมูลเนื้อหา ตำรา วิชาการ ในรูปของอักษร ภาพ และเสียง
1.7.2 ฐานบริการ Real Audio เป็นสถานี วิทยุเพื่อการศึกษาบนเครือข่าย
1.7.3 ฐานบริการ Real Video เป็นสถานีบริการทีวีออนดีมานด์
1.7.4 ฐานบริการกระดานข่าว (Web board) เป็นสถานีบริการจัด
แสดงข่าวสารที่บุคคลต้องการประกาศ
1.7.5 Virtual library และ Digital library เป็นระบบ
ห้องสมุดบนเครือข่ายเป็นแหล่งเก็บข้อมูล ข่าวสารวิชาการต่างๆ ที่สามารถเรียกใช้งานเครือข่าย
ได้ และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ทั่วโลก

1.8. Student Homepage เป็นที่เก็บข้อมูล ข่าวสารของนักเรียน
และส่งการบ้านให้ครูตรวจได้โดยแจ้ง pointer บอกตำแหน่งให้ครูทราบ

จากบทความข้างต้น ในความคิดของข้าพเจ้าเครือข่ายการเรียนรู้
ทางการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บุคคลจำเป็นต้องทำ
การศึกษาอย่เสมอเพราะในยุคโลกาภิวัตน์ประเทศที่เป็นชาติมหาอำนาจนั้นต้อง
เป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและมีการพัฒนาอยู่เสมอ เช่น

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ป่น ประเทศอังกฤษ เป็นต้น โดยเฉพาะ
เครื่อข่ายทางการศึกษาที่จำเป็นจะต้องมีการจัดระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่อย่างไรก็ตาม
หากเรามุ่งเน้นแต่การพัฒนาระบบเครือข่ายทางการศึกษาอย่างเดียว ไม่มุงเน้น
พัฒนาบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ระบบเหล่านี้ก็จะไม่มีประสิทธิภาพ